TV Packaging Stand

TV Packaging Stand
TV Packaging Stand,Tom Ballhatchet设计。让电视机包装成为电视机柜。类似前文:零废弃的凳子。(图左上的汉字是否:中国绘画工艺品展览?)

TV Packaging Stand
TV Packaging Stand
TV Packaging Stand
TV Packaging Stand
(via:yanko)